Инициативи

Проект „Поощряване на устойчивата градска мобилност”
30 Ноември 2012
Проект „Поощряване на устойчивата градска мобилност”
устойчива мобилност
София

SUM цели да насърчи развитието на добри практики за градска мобилност и да стимулира модернизирането на градския транспорт

Столичната община е партньор в проект „Поощряване на устойчивата градска мобилност” (Sustainable Urban Mobility – SUM), който се съфинансира по Програма Interreg IVC, Приоритет 2: Околна среда и превенция на риска, Енергия и устойчив транспорт. В проекта София е партньор на 15 организации, като 10 са общини, 4 - енергийни агенции и 1 асоциация на общини. Продължителността му е 30 месеца - от януари 2012 г. до юни 2014 г.

Общата цел на проект SUM е чрез междурегионално сътрудничество да се стимулира употребата на устойчив градски транспорт и да се инициира диалог за разработване на съвместна Европейска стратегия, целяща засилване на устойчивата мобилност в градовете. SUM има две основни цели: да разпространи добри практики за градска мобилност сред обществото и да стимулира модернизирането на обществения транспорт и постепенната подмяна в европейските градове на традиционните превозни средства с електрически и други екологичночисти транспортни средства чрез координирана стратегия за устойчива мобилност.

Проектът се състои от 3 основни работни пакета: „Управление”, „Комуникация” и „Обмяна на опит” за идентификация и анализ на добри практики.

В края на първата година от изпълнението на проект „Поощряване на устойчивата градска мобилност” са осъществени три партньорски срещи. На встъпителната среща в присъствие на 24 представители на партньорските организации беше избран Наблюдателен съвет, който да следи за правилното изпълнение на проекта. Бяха разгледани дейностите и основните задачи на партньорите и бе изработена и пусната уеб-страница на проекта, той беше регистриран в социалните мрежи Facebook и Twitter, а изготвеният Комуникационен план има за цел да постигне оптимална информираност на интересуващите се от идеята за използване на щадящи природата превозни средства.

На Втората партньорска среща през септември т.г. бяха представени регионалните анализи за използвани практики в сферата на електромобилността. Столична община представи проект за изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили на територията на общината и проекта за интегриран столичен градски транспорт. Представените практики ще залегнат в План за действие за преминаване към екологосъобразен транспорт.

На 12-ти и 13-ти декември т.г. се проведе семинар по проекта SUM „Практически стъпки към постигане на мобилност без вредни емисии” в гр. Рига, Латвия, на който беше представен Планът за действие за устойчива енергия на град Рига за периода 2010 – 2020 година – документ, който планира развитие на градската мобилност без вредни емисии, както и иновационни практики в транспорта за подобряване условията на градската среда. Участниците в срещата се запознаха с работата на общинската транспортна компания в Рига, която използва 4-секционни нископодови трамваи и електромобили за сервизна дейност, посетиха Центъра за градска мобилност без вредни емисии и Автомобилния технологичен център.

Като партньор в проекта „Поощряване на устойчивата градска мобилност” Столична община има възможност да усвоява добри европейски практики в сферата на устойчивата мобилност и да участва в разработването и въвеждането на План за действие за преминаване към екологосъобразен транспорт. Въвеждането на иновативни модели в електротранспорта ще доведе до промяна в мисленето и действията на населението и ще насърчи постепенната замяна на традиционните превозни средства с електрически и други екологично чисти видове транспорт. Като част от общата европейска стратегия, насочена към укрепване на устойчивата мобилност, София ще намали вредните емисии и замърсяването, ще подобри градската си среда и здравния статус на населението и ще се приближи към критериите на програмата Европа 2020.

Източник: Софийска община

обратно към всички инициативи

Добави инициатива

Всички полета са задължителни
изпрати